Verkoopsvoorwaarden

Voorwaarden

1. De verkoper.
De Speelbij, met maatschappelijke zetel op Alfons Pieterslaan 72 8400 Oostende, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0685.759.415 Met BTW nummer BE0685.759.415
Telefoon: 0032 (0)59 325 494
E-mail: info@despeelbij.be
Website: www.despeelbij.be

2. Toepassing
Elke bestelling geldt als aanvaarding door de Koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

3. Prijzen en productinformatie
Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief 21% BTW. Behoudens andersluidend beding omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de goederen bij de Koper. De kosten van transport en levering worden afzonderlijk vermeld en zijn steeds berekend op één verpakkingseenheid. Indien door omvang of aard van de bestelling meerdere pakketten dienen gemaakt zal er extra verzending gerekend worden. De klant wordt hiervan op de hoogte gebracht.
Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de actie die op het moment van bestelling worden vermeld. De verkoper houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
De verkoper tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren. Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

4. Aanvaarding van de bestelling
De verkoper is slechts gebonden door een bestelling nadat hij deze schriftelijk bevestigd heeft of nadat hij met uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

5. Levering
De Speelbij levert uw bestelling binnen de 2 werkdagen na ontvangst van betaling. Uw pakket wordt aan huis geleverd op een adres naar keuze. U kan eender welk adres ingeven : uw buurvrouw, uw werkadres, familie.

Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. De leveringstermijn zijn indicatief en worden louter als aanwijzing gegeven.

De Speelbij is niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen veroorzaakt door verwerkingsprocedures bij de koerierdienst of douanekantoren ter bestemming.

Eventuele vertragingen in de leveringstermijn geven de koper geen recht zijn bestelling te annuleren of de goederen te weigeren en geven in geen geval aanleiding tot schadevergoeding. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten de wil om van de verkoper.
De verkoper heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten, dit omdat een aantal artikelen niet samen in één verpakkingseenheid passen. Hier wordt de koper van verwittigd en zal er een extra leveringskost gevraagd worden. In geval van niet-levering van de goederen door reden van de verkoper worden de eventueel door de Koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.
Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

6. Klachten
Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, de verkoper toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

7. Waarborg
De waarborg van de verkoper beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek.
De verkoper is niet verantwoordelijk voor het verlies of voor de materiële of andere schade, van welke aard ook, die de klant of een derde zou lijden bij het gebruik van de goederen.

8. Herroepingsrecht
In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen op eigen risico en kosten, in onbeschadigde en ongebruikte toestand, terugsturen naar De Speelbij, Alfons Pieterslaan 72 8400 Oostende.

Goederen die specifiek voor de Koper ontworpen of besteld zijn of die snel kunnen bederven of artikelen in solden worden niet teruggenomen en de Koper kan zich dus niet beroepen op het verzakingsbeding.
De verkoper behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt, verpakking geopend of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel. Bij ontvangst en controle/aanvaarding van de teruggestuurde goederen maken wij een waardebon op die u kan gebruiken bij een volgende aankoop. Dezelfde werkwijze voor annulatie van een bestelling. Terugstorten van gelden kunnen na aftrek van eventuele kosten (betaalkaarten, verzending, behandeling en administratieve kosten). Na annulatie van ontvangen goederen worden gemaakte kosten voor verzendingen niet terugbetaald. Gratis verzending kan enkel als dit leidt tot een verkoop, anders worden kosten in mindering gebracht.

9. Overmacht
De verkoper is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van zijn verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inbegrepen produktieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij de verkoper, hetzij zijn leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

10. Prijzen en betaling
Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijk ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen. De verkoper behoudt zich het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat de verkoper kan laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking vanwege de verkoper om hem later op deze tekortkoming te beroepen.

11. Eigendomsvoorbehoud
In afwijking van artikel 1583 BW, blijft De Speelbij eigenaar van de verkochte goederen tot op de dag van de volledige betaling van de volledige prijs, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behoudt de verkoper zich het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de Koper.

12. Persoonsgegevens
Door te bestellen op de internet site van De Speelbij, staat de Koper uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het orderproces. De Koper heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de Koper uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

13. Bewijs
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, …) wordt door alle betrokken partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.

14. Scheidbaarheid
Indien één van de huidige voorwaarden nietig mocht worden verklaard of niet toepasselijk mocht zijn, blijven de overige voorwaarden niettemin volledig van kracht en zal deze voorwaarde van toepassing zijn in de mate toegelaten door de wet.